Allround Kopfnummernliste 28.05.2023

Allround Kopfnummernliste 28.05.2023

1    Bellybrit Skipper

2    Bonito 405

3    Dessa 7

4    Eko

5    Fee

6    Helgi

7    Kastano

8    KH Khalf Leyl

9    Pepino

10  Scott46

11  Spirit of Colours

12  Srok (Dragan)

13  Trusty Harry